JVM:如何分析线程堆栈 请大神分析求解_Asa_rui的博客-程序员ITS301

技术标签: jvm  jstack  java  Dump  

2015-09-07 18:36:54
Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (20.4-b02 mixed mode):


"Keep-Alive-Timer" daemon prio=10 tid=0x00002aaad705f800 nid=0x75a6 sleeping[0x0000000046f2b000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at sun.net.www.http.KeepAliveCache.run(KeepAliveCache.java:149)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-28" daemon prio=10 tid=0x000000004bc74000 nid=0x3c98 runnable [0x0000000047834000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:129)
at org.apache.coyote.http11.InternalInputBuffer.fill(InternalInputBuffer.java:729)
at org.apache.coyote.http11.InternalInputBuffer.parseRequestLine(InternalInputBuffer.java:366)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:790)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-27" daemon prio=10 tid=0x000000004bc73800 nid=0x3c97 in Object.wait() [0x0000000047733000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bcecfd30> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-26" daemon prio=10 tid=0x000000004f56d000 nid=0x2c70 in Object.wait() [0x0000000047632000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bc09cd20> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-25" daemon prio=10 tid=0x000000004f56b800 nid=0x2c6f runnable [0x000000004752f000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.cascadeOnFlush(AbstractFlushingEventListener.java:154)
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.prepareEntityFlushes(AbstractFlushingEventListener.java:145)
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:88)
at org.hibernate.event.def.DefaultAutoFlushEventListener.onAutoFlush(DefaultAutoFlushEventListener.java:58)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.autoFlushIfRequired(SessionImpl.java:996)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1141)
at org.hibernate.impl.QueryImpl.list(QueryImpl.java:102)
at org.hibernate.impl.AbstractQueryImpl.uniqueResult(AbstractQueryImpl.java:835)
at com.base.hibernate.HibernateDao.findUnique(HibernateDao.java:377)
at com.module.material.dao.MaterialDAOImpl.getMaterialByOid(MaterialDAOImpl.java:99)
at com.module.material.service.MaterialServiceImpl.getMaterialByOid(MaterialServiceImpl.java:99)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor422.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy181.getMaterialByOid(Unknown Source)
at com.webservice.jky.impl.JKYWebServiceImpl.getDocumentList(JKYWebServiceImpl.java:120)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy250.getDocumentList(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:166)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:82)
at org.apache.cxf.jaxws.JAXWSMethodInvoker.invoke(JAXWSMethodInvoker.java:55)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:68)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:58)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:441)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
at org.apache.cxf.workqueue.SynchronousExecutor.execute(SynchronousExecutor.java:37)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:98)
- locked <0x00000000cc8258c0> (a java.util.concurrent.FutureTask)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:236)
- locked <0x00000000cc8258e8> (a org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain)
at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:104)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletDestination.invoke(ServletDestination.java:98)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:392)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:170)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractCXFServlet.invoke(AbstractCXFServlet.java:142)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:45)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:637)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:101)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at com.filter.ReqResFilter.doFilter(ReqResFilter.java:49)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:183)
at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:95)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-24" daemon prio=10 tid=0x000000004c156800 nid=0x2c6e in Object.wait() [0x0000000047430000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bc09e6d0> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-23" daemon prio=10 tid=0x000000004edaf000 nid=0x2c6d runnable [0x000000004732d000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:92)
at java.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:136)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:724)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:449)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:349)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:748)
at org.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:126)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:557)
at org.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:567)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:396)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:449)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:349)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.writeBytes(OutputBuffer.java:424)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.write(OutputBuffer.java:413)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteOutputStream.write(CoyoteOutputStream.java:89)
at org.apache.cxf.io.AbstractWrappedOutputStream.write(AbstractWrappedOutputStream.java:46)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.write(UTF8XmlOutput.java:406)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.output.Encoded.write(Encoded.java:163)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.doText(UTF8XmlOutput.java:318)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.text(UTF8XmlOutput.java:299)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.leafElement(XMLSerializer.java:325)
at com.sun.xml.bind.v2.model.impl.RuntimeBuiltinLeafInfoImpl$1.writeLeafElement(RuntimeBuiltinLeafInfoImpl.java:210)
at com.sun.xml.bind.v2.model.impl.RuntimeBuiltinLeafInfoImpl$1.writeLeafElement(RuntimeBuiltinLeafInfoImpl.java:197)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.reflect.TransducedAccessor$CompositeTransducedAccessorImpl.writeLeafElement(TransducedAccessor.java:250)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.SingleElementLeafProperty.serializeBody(SingleElementLeafProperty.java:98)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:332)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsXsiType(XMLSerializer.java:699)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayElementNodeProperty.serializeItem(ArrayElementNodeProperty.java:65)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayElementProperty.serializeListBody(ArrayElementProperty.java:168)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayERProperty.serializeBody(ArrayERProperty.java:152)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:332)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsXsiType(XMLSerializer.java:699)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl$1.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:152)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl$1.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:127)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:315)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeRoot(ElementBeanInfoImpl.java:322)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeRoot(ElementBeanInfoImpl.java:72)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsRoot(XMLSerializer.java:494)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:315)
at com.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.marshal(MarshallerImpl.java:244)
at javax.xml.bind.helpers.AbstractMarshallerImpl.marshal(AbstractMarshallerImpl.java:75)
at org.apache.cxf.jaxb.JAXBEncoderDecoder.writeObject(JAXBEncoderDecoder.java:445)
at org.apache.cxf.jaxb.JAXBEncoderDecoder.marshall(JAXBEncoderDecoder.java:139)
at org.apache.cxf.jaxb.io.DataWriterImpl.write(DataWriterImpl.java:169)
at org.apache.cxf.interceptor.AbstractOutDatabindingInterceptor.writeParts(AbstractOutDatabindingInterceptor.java:105)
at org.apache.cxf.interceptor.BareOutInterceptor.handleMessage(BareOutInterceptor.java:68)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:236)
- locked <0x00000000dfda89d8> (a org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain)
at org.apache.cxf.interceptor.OutgoingChainInterceptor.handleMessage(OutgoingChainInterceptor.java:74)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:236)
- locked <0x00000000c2c030e0> (a org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain)
at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:104)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletDestination.invoke(ServletDestination.java:98)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:392)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:170)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractCXFServlet.invoke(AbstractCXFServlet.java:142)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:45)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:637)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:101)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at com.filter.ReqResFilter.doFilter(ReqResFilter.java:49)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:183)
at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:95)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-22" daemon prio=10 tid=0x000000004edad800 nid=0x2c6c in Object.wait() [0x000000004722e000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bc09ce40> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-21" daemon prio=10 tid=0x000000004c74e800 nid=0x2c6b in Object.wait() [0x000000004712d000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bc09ced0> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-20" daemon prio=10 tid=0x000000004d309800 nid=0x2c6a in Object.wait() [0x000000004702c000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bc084cf8> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-19" daemon prio=10 tid=0x000000004c1bc000 nid=0x7c9f in Object.wait() [0x0000000044d09000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bbd06990> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-18" daemon prio=10 tid=0x000000004be67000 nid=0x4abd in Object.wait() [0x0000000046e2a000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bbb2d178> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-17" daemon prio=10 tid=0x000000004be66800 nid=0x4abc in Object.wait() [0x0000000046d29000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bbb2c408> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-16" daemon prio=10 tid=0x000000004cd81800 nid=0x3f13 in Object.wait() [0x0000000046c28000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bb626b60> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-15" daemon prio=10 tid=0x000000004c0c5000 nid=0x3f11 in Object.wait() [0x0000000046a26000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bb63d698> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"NioProcessor-48" prio=10 tid=0x000000004f587800 nid=0x718c runnable [0x0000000046b27000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:210)
at sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:65)
at sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:69)
- locked <0x00000000bb2320d0> (a sun.nio.ch.Util$2)
- locked <0x00000000bb2320c0> (a java.util.Collections$UnmodifiableSet)
- locked <0x00000000bb231e58> (a sun.nio.ch.EPollSelectorImpl)
at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:80)
at org.apache.mina.transport.socket.nio.NioProcessor.select(NioProcessor.java:72)
at org.apache.mina.core.polling.AbstractPollingIoProcessor$Processor.run(AbstractPollingIoProcessor.java:1093)
at org.apache.mina.util.NamePreservingRunnable.run(NamePreservingRunnable.java:64)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"File Reaper" daemon prio=10 tid=0x000000004c11d800 nid=0x5dc7 in Object.wait() [0x0000000046824000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:118)
- locked <0x00000000baff1358> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:134)
at org.apache.commons.io.FileCleaningTracker$Reaper.run(FileCleaningTracker.java:205)


"http-0.0.0.0-8080-14" daemon prio=10 tid=0x000000004e53e000 nid=0x2a66 runnable [0x0000000046923000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.lang.Class.getInterfaces(Native Method)
at org.hibernate.intercept.FieldInterceptionHelper.extractFieldInterceptor(FieldInterceptionHelper.java:69)
at org.hibernate.intercept.FieldInterceptionHelper.clearDirty(FieldInterceptionHelper.java:105)
at org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.isUpdateNecessary(DefaultFlushEntityEventListener.java:232)
at org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventListener.java:150)
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventListener.java:219)
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:99)
at org.hibernate.event.def.DefaultAutoFlushEventListener.onAutoFlush(DefaultAutoFlushEventListener.java:58)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.autoFlushIfRequired(SessionImpl.java:996)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1141)
at org.hibernate.impl.QueryImpl.list(QueryImpl.java:102)
at org.hibernate.impl.AbstractQueryImpl.uniqueResult(AbstractQueryImpl.java:835)
at com.base.hibernate.HibernateDao.findUnique(HibernateDao.java:377)
at com.module.material.dao.MaterialDAOImpl.getMaterialByOid(MaterialDAOImpl.java:99)
at com.module.material.service.MaterialServiceImpl.getMaterialByOid(MaterialServiceImpl.java:99)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor422.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy181.getMaterialByOid(Unknown Source)
at com.webservice.jky.impl.JKYWebServiceImpl.getDocumentList(JKYWebServiceImpl.java:120)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy250.getDocumentList(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:166)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:82)
at org.apache.cxf.jaxws.JAXWSMethodInvoker.invoke(JAXWSMethodInvoker.java:55)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:68)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:58)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:441)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
at org.apache.cxf.workqueue.SynchronousExecutor.execute(SynchronousExecutor.java:37)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:98)
- locked <0x00000000c2c4ce10> (a java.util.concurrent.FutureTask)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:236)
- locked <0x00000000c3f989b0> (a org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain)
at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:104)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletDestination.invoke(ServletDestination.java:98)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:392)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:170)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractCXFServlet.invoke(AbstractCXFServlet.java:142)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:45)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:637)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:101)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at com.filter.ReqResFilter.doFilter(ReqResFilter.java:49)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:183)
at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:95)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-13" daemon prio=10 tid=0x000000004e53d800 nid=0x2a65 in Object.wait() [0x0000000045b17000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000badb6a08> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-12" daemon prio=10 tid=0x000000004e53c000 nid=0x2750 in Object.wait() [0x0000000046723000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000badceca0> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-11" daemon prio=10 tid=0x000000004d6ce000 nid=0x273e in Object.wait() [0x0000000046622000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bace9a20> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-10" daemon prio=10 tid=0x000000004c1a4800 nid=0x25db in Object.wait() [0x0000000046521000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bacf74c8> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-9" daemon prio=10 tid=0x000000004c1a4000 nid=0x25da runnable [0x0000000046420000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:129)
at org.apache.coyote.http11.InternalInputBuffer.fill(InternalInputBuffer.java:729)
at org.apache.coyote.http11.InternalInputBuffer.parseRequestLine(InternalInputBuffer.java:366)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:790)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-8" daemon prio=10 tid=0x000000004c1a3000 nid=0x25d9 runnable [0x000000004631c000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:129)
at com.ibm.db2.jcc.b.db.b(db.java:189)
at com.ibm.db2.jcc.b.db.c(db.java:233)
at com.ibm.db2.jcc.b.db.c(db.java:344)
at com.ibm.db2.jcc.b.db.v(db.java:1130)
at com.ibm.db2.jcc.b.gb.a(gb.java:38)
at com.ibm.db2.jcc.b.w.a(w.java:34)
at com.ibm.db2.jcc.b.vb.g(vb.java:139)
at com.ibm.db2.jcc.c.fg.n(fg.java:1177)
at com.ibm.db2.jcc.c.gg.eb(gg.java:1862)
at com.ibm.db2.jcc.c.gg.d(gg.java:2295)
at com.ibm.db2.jcc.c.gg.V(gg.java:424)
at com.ibm.db2.jcc.c.gg.executeQuery(gg.java:407)
- locked <0x00000000c1720de8> (a com.ibm.db2.jcc.b.b)
at com.mchange.v2.c3p0.impl.NewProxyPreparedStatement.executeQuery(NewProxyPreparedStatement.java:76)
at org.hibernate.jdbc.AbstractBatcher.getResultSet(AbstractBatcher.java:208)
at org.hibernate.loader.Loader.getResultSet(Loader.java:1808)
at org.hibernate.loader.Loader.doQuery(Loader.java:697)
at org.hibernate.loader.Loader.doQueryAndInitializeNonLazyCollections(Loader.java:259)
at org.hibernate.loader.Loader.loadCollection(Loader.java:2015)
at org.hibernate.loader.collection.CollectionLoader.initialize(CollectionLoader.java:59)
at org.hibernate.persister.collection.AbstractCollectionPersister.initialize(AbstractCollectionPersister.java:587)
at org.hibernate.event.def.DefaultInitializeCollectionEventListener.onInitializeCollection(DefaultInitializeCollectionEventListener.java:83)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.initializeCollection(SessionImpl.java:1743)
at org.hibernate.collection.AbstractPersistentCollection.forceInitialization(AbstractPersistentCollection.java:476)
at org.hibernate.engine.StatefulPersistenceContext.initializeNonLazyCollections(StatefulPersistenceContext.java:867)
at org.hibernate.loader.Loader.doQueryAndInitializeNonLazyCollections(Loader.java:264)
at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2228)
at org.hibernate.loader.Loader.listIgnoreQueryCache(Loader.java:2125)
at org.hibernate.loader.Loader.list(Loader.java:2120)
at org.hibernate.loader.criteria.CriteriaLoader.list(CriteriaLoader.java:118)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1596)
at org.hibernate.impl.CriteriaImpl.list(CriteriaImpl.java:306)
at com.module.process.dao.impl.DocumentDaoImpl.getDocumentList(DocumentDaoImpl.java:642)
at com.module.process.service.impl.DocumentServiceImpl.getDocumentList(DocumentServiceImpl.java:140)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy203.getDocumentList(Unknown Source)
at com.webservice.jky.impl.JKYWebServiceImpl.getDocumentList(JKYWebServiceImpl.java:88)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy250.getDocumentList(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:166)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:82)
at org.apache.cxf.jaxws.JAXWSMethodInvoker.invoke(JAXWSMethodInvoker.java:55)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:68)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:58)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:441)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
at org.apache.cxf.workqueue.SynchronousExecutor.execute(SynchronousExecutor.java:37)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:98)
- locked <0x00000000d5eea9a8> (a java.util.concurrent.FutureTask)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:236)
- locked <0x00000000d5eea9d0> (a org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain)
at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:104)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletDestination.invoke(ServletDestination.java:98)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:392)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:170)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractCXFServlet.invoke(AbstractCXFServlet.java:142)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:45)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:637)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:101)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at com.filter.ReqResFilter.doFilter(ReqResFilter.java:49)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:183)
at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:95)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-7" daemon prio=10 tid=0x000000004d2b4800 nid=0x25d8 runnable [0x000000004621c000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.lang.Class.getInterfaces(Native Method)
at org.hibernate.intercept.FieldInterceptionHelper.extractFieldInterceptor(FieldInterceptionHelper.java:69)
at org.hibernate.intercept.FieldInterceptionHelper.clearDirty(FieldInterceptionHelper.java:105)
at org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.isUpdateNecessary(DefaultFlushEntityEventListener.java:232)
at org.hibernate.event.def.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventListener.java:150)
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventListener.java:219)
at org.hibernate.event.def.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:99)
at org.hibernate.event.def.DefaultAutoFlushEventListener.onAutoFlush(DefaultAutoFlushEventListener.java:58)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.autoFlushIfRequired(SessionImpl.java:996)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1141)
at org.hibernate.impl.QueryImpl.list(QueryImpl.java:102)
at org.hibernate.impl.AbstractQueryImpl.uniqueResult(AbstractQueryImpl.java:835)
at com.base.hibernate.HibernateDao.findUnique(HibernateDao.java:377)
at com.module.material.dao.MaterialDAOImpl.getMaterialByOid(MaterialDAOImpl.java:99)
at com.module.material.service.MaterialServiceImpl.getMaterialByOid(MaterialServiceImpl.java:99)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor422.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy181.getMaterialByOid(Unknown Source)
at com.webservice.jky.impl.JKYWebServiceImpl.getDocumentList(JKYWebServiceImpl.java:120)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:307)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:182)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:149)
at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:106)
at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:171)
at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:204)
at $Proxy250.getDocumentList(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.performInvocation(AbstractInvoker.java:166)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:82)
at org.apache.cxf.jaxws.JAXWSMethodInvoker.invoke(JAXWSMethodInvoker.java:55)
at org.apache.cxf.service.invoker.AbstractInvoker.invoke(AbstractInvoker.java:68)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor$1.run(ServiceInvokerInterceptor.java:58)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:441)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
at org.apache.cxf.workqueue.SynchronousExecutor.execute(SynchronousExecutor.java:37)
at org.apache.cxf.interceptor.ServiceInvokerInterceptor.handleMessage(ServiceInvokerInterceptor.java:98)
- locked <0x00000000c87d2240> (a java.util.concurrent.FutureTask)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:236)
- locked <0x00000000c6b9c4c8> (a org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain)
at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:104)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletDestination.invoke(ServletDestination.java:98)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:392)
at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:170)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractCXFServlet.invoke(AbstractCXFServlet.java:142)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:45)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:637)
at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:101)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at com.filter.ReqResFilter.doFilter(ReqResFilter.java:49)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:183)
at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:95)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126)
at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829)
at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:451)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-6" daemon prio=10 tid=0x000000004d2b3000 nid=0x25d7 in Object.wait() [0x000000004611d000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bacf7af8> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-5" daemon prio=10 tid=0x000000004dafe000 nid=0x25d6 in Object.wait() [0x00000000407cf000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bad35d20> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-4" daemon prio=10 tid=0x000000004dafd000 nid=0x25d5 in Object.wait() [0x0000000044c08000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000bacf8838> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"Attach Listener" daemon prio=10 tid=0x000000004d675000 nid=0x72cd waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE


"http-0.0.0.0-8080-3" daemon prio=10 tid=0x000000004c897800 nid=0x64e2 in Object.wait() [0x0000000045a16000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000ba86eed0> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-2" daemon prio=10 tid=0x000000004f081800 nid=0x5b92 in Object.wait() [0x0000000044400000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000ba666da8> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"ajp-127.0.0.1-8009-Acceptor-0" daemon prio=10 tid=0x00002aaad6af9000 nid=0x5279 runnable [0x000000004601c000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b677dc80> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.acceptSocket(DefaultServerSocketFactory.java:61)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Acceptor.run(JIoEndpoint.java:314)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-1" daemon prio=10 tid=0x000000004d1dd800 nid=0x5278 in Object.wait() [0x0000000045f1b000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.await(JIoEndpoint.java:420)
- locked <0x00000000b9f79a28> (a org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:446)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"http-0.0.0.0-8080-Acceptor-0" daemon prio=10 tid=0x00002aaad7419000 nid=0x5277 runnable [0x0000000045e1a000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b677dd88> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.apache.tomcat.util.net.DefaultServerSocketFactory.acceptSocket(DefaultServerSocketFactory.java:61)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Acceptor.run(JIoEndpoint.java:314)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"JBossLifeThread" prio=10 tid=0x00002aaad7280800 nid=0x5276 in Object.wait() [0x0000000045d19000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b9fc6ac8> (a java.lang.Object)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.jboss.bootstrap.AbstractServerImpl$LifeThread.run(AbstractServerImpl.java:866)
- locked <0x00000000b9fc6ac8> (a java.lang.Object)


"Thread-27" prio=10 tid=0x00002aaabcd96800 nid=0x5272 runnable [0x0000000045c18000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000ba347a48> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.apache.axis.monitor.SOAPMonitorService$ServerSocketThread.run(SOAPMonitorService.java:189)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"Timer-3" daemon prio=10 tid=0x00002aaad7291000 nid=0x526f in Object.wait() [0x0000000045915000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b9f9c780> (a java.util.TaskQueue)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:509)
- locked <0x00000000b9f9c780> (a java.util.TaskQueue)
at java.util.TimerThread.run(Timer.java:462)


"serverTimerScheduler_QuartzSchedulerThread" prio=10 tid=0x00002aaabc7ba000 nid=0x526e in Object.wait() [0x0000000045814000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.core.QuartzSchedulerThread.run(QuartzSchedulerThread.java:411)
- locked <0x00000000b9f9c078> (a java.lang.Object)


"serverTimerScheduler_Worker-10" prio=10 tid=0x00002aaabca08000 nid=0x526d in Object.wait() [0x0000000045713000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f529d0> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-9" prio=10 tid=0x00002aaad4449800 nid=0x526c in Object.wait() [0x0000000045612000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f52760> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-8" prio=10 tid=0x00002aaad785c800 nid=0x526b in Object.wait() [0x0000000045511000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f524f0> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-7" prio=10 tid=0x00002aaabc6fc800 nid=0x526a in Object.wait() [0x0000000045410000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f52280> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-6" prio=10 tid=0x00002aaad7301000 nid=0x5269 in Object.wait() [0x000000004530f000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f52010> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-5" prio=10 tid=0x00002aaabc19c800 nid=0x5268 in Object.wait() [0x000000004520e000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f48550> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-4" prio=10 tid=0x00002aaad7431000 nid=0x5267 in Object.wait() [0x000000004510d000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f482e0> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-3" prio=10 tid=0x00002aaad4dee800 nid=0x5266 in Object.wait() [0x000000004500c000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f48070> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-2" prio=10 tid=0x00002aaad710b000 nid=0x5265 in Object.wait() [0x0000000044f0b000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f47e00> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"serverTimerScheduler_Worker-1" prio=10 tid=0x00002aaad7308800 nid=0x5264 in Object.wait() [0x0000000044e0a000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:543)
- locked <0x00000000b9f46c78> (a org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread)


"Thread-24" prio=10 tid=0x00002aaabc10c000 nid=0x5252 sleeping[0x00000000405b2000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at com.client.AuditClientInit$1.run(AuditClientInit.java:100)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"Thread-23" prio=10 tid=0x00002aaad7426000 nid=0x5251 waiting on condition [0x0000000044b07000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at com.auditData.AuditDataDeleteThread.run(AuditDataDeleteThread.java:59)


"Thread-22" prio=10 tid=0x00002aaabc4f9000 nid=0x5250 sleeping[0x0000000044a06000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at com.auditData.AuditDataSendThread.run(AuditDataSendThread.java:70)


"Timer-2" daemon prio=10 tid=0x000000004bc8d800 nid=0x5249 in Object.wait() [0x0000000044905000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:509)
- locked <0x00000000b7a5b958> (a java.util.TaskQueue)
at java.util.TimerThread.run(Timer.java:462)


"com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread-#2" daemon prio=10 tid=0x00002aaabc99b800 nid=0x5248 in Object.wait() [0x0000000044804000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread.run(ThreadPoolAsynchronousRunner.java:534)
- locked <0x00000000b7a62c28> (a com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner)


"com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread-#1" daemon prio=10 tid=0x00002aaad9a71800 nid=0x5247 in Object.wait() [0x0000000044703000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread.run(ThreadPoolAsynchronousRunner.java:534)
- locked <0x00000000b7a62c28> (a com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner)


"com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread-#0" daemon prio=10 tid=0x00002aaabc36a800 nid=0x5246 in Object.wait() [0x0000000044602000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$PoolThread.run(ThreadPoolAsynchronousRunner.java:534)
- locked <0x00000000b7a62c28> (a com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner)


"Timer-1" daemon prio=10 tid=0x00002aaaceaba000 nid=0x5245 in Object.wait() [0x0000000044501000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:509)
- locked <0x00000000b7a63510> (a java.util.TaskQueue)
at java.util.TimerThread.run(Timer.java:462)


"Thread-15" daemon prio=10 tid=0x000000004d6cc800 nid=0x5240 sleeping[0x00000000442ff000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at org.jboss.messaging.core.impl.memory.SimpleMemoryManager$MemoryRunnable.run(SimpleMemoryManager.java:126)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"JCA PoolFiller" prio=10 tid=0x000000004d496000 nid=0x523f in Object.wait() [0x00000000441fe000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b6876988> (a java.util.LinkedList)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.jboss.resource.connectionmanager.PoolFiller.run(PoolFiller.java:87)
- locked <0x00000000b6876988> (a java.util.LinkedList)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"HSQLDB Timer @1a129460" daemon prio=10 tid=0x000000004bebb000 nid=0x523e runnable [0x00000000440fd000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at org.hsqldb.lib.HsqlArrayHeap.add(Unknown Source)
- locked <0x00000000b61eca68> (a org.hsqldb.lib.HsqlTimer$TaskQueue)
at org.hsqldb.lib.HsqlTimer$TaskQueue.addTask(Unknown Source)
at org.hsqldb.lib.HsqlTimer.nextTask(Unknown Source)
at org.hsqldb.lib.HsqlTimer$TaskRunner.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"DefaultQuartzScheduler_QuartzSchedulerThread" prio=10 tid=0x00002aaabc847800 nid=0x523d sleeping[0x0000000043ffc000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at org.quartz.core.QuartzSchedulerThread.run(QuartzSchedulerThread.java:394)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-9" prio=10 tid=0x00002aaabc065000 nid=0x523c in Object.wait() [0x0000000043efb000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-8" prio=10 tid=0x00002aaabc147800 nid=0x523b in Object.wait() [0x0000000043dfa000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-7" prio=10 tid=0x00002aaabc722800 nid=0x523a in Object.wait() [0x0000000043cf9000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-6" prio=10 tid=0x00002aaad42f8000 nid=0x5239 in Object.wait() [0x0000000043bf8000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-5" prio=10 tid=0x00002aaabc049800 nid=0x5238 in Object.wait() [0x0000000043af7000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-4" prio=10 tid=0x00002aaabc0a9800 nid=0x5237 in Object.wait() [0x00000000439f6000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-3" prio=10 tid=0x00002aaabcdf8800 nid=0x5236 in Object.wait() [0x00000000438f5000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-2" prio=10 tid=0x00002aaabc0c5800 nid=0x5235 in Object.wait() [0x00000000437f4000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-1" prio=10 tid=0x00002aaabc9d4800 nid=0x5234 in Object.wait() [0x0000000040ebc000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"DefaultQuartzScheduler_Worker-0" prio=10 tid=0x00002aaabc53a800 nid=0x5233 in Object.wait() [0x0000000040dbb000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.getNextRunnable(SimpleThreadPool.java:428)
- locked <0x00000000b6241a18> (a java.lang.Object)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool.access$000(SimpleThreadPool.java:47)
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:518)


"WorkManager(2)-1" daemon prio=10 tid=0x00002aaabca09000 nid=0x5232 waiting on condition [0x00000000436f3000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (parking)
at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
- parking to wait for  <0x00000000b62629d8> (a java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:156)
at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:1987)
at java.util.concurrent.PriorityBlockingQueue.take(PriorityBlockingQueue.java:220)
at org.jboss.resource.adapter.mail.inflow.NewMsgsWorker.run(NewMsgsWorker.java:76)
at org.jboss.resource.work.WorkWrapper.execute(WorkWrapper.java:205)
at org.jboss.util.threadpool.BasicTaskWrapper.run(BasicTaskWrapper.java:260)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"AOPListner" daemon prio=10 tid=0x000000004cd7b000 nid=0x5231 waiting on condition [0x0000000040fca000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at org.jboss.console.plugins.AOPLister$RefreshPoller.run(AOPLister.java:898)


"ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[jboss.web]]" daemon prio=10 tid=0x000000004cc05000 nid=0x522a waiting on condition [0x00000000435f2000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1590)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"PooledInvokerAcceptor#0-4545" prio=10 tid=0x000000004beba000 nid=0x5227 runnable [0x00000000434f1000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b677dfa0> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jboss.invocation.pooled.server.PooledInvoker.run(PooledInvoker.java:262)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"RMI TCP Accept-4544" daemon prio=10 tid=0x000000004c250000 nid=0x5226 runnable [0x000000004117f000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b6213fc8> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$AcceptLoop.executeAcceptLoop(TCPTransport.java:369)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$AcceptLoop.run(TCPTransport.java:341)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"Thread-12" prio=10 tid=0x000000004e2bd800 nid=0x5225 in Object.wait() [0x00000000433f0000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.recovery.PeriodicRecovery.doPeriodicWait(PeriodicRecovery.java:675)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.recovery.PeriodicRecovery.run(PeriodicRecovery.java:434)
- locked <0x00000000b6a4ede8> (a java.lang.Object)


"Listener:4812" daemon prio=10 tid=0x000000004cbbf000 nid=0x5224 runnable [0x00000000432ef000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b677ebc8> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.recovery.Listener.run(Listener.java:118)


"Thread-11" daemon prio=10 tid=0x000000004c137800 nid=0x5221 waiting on condition [0x0000000040cba000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.recovery.ExpiredEntryMonitor.run(ExpiredEntryMonitor.java:237)


"Thread-10" daemon prio=10 tid=0x000000004d70c800 nid=0x5220 in Object.wait() [0x00000000409d1000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b6a3bd00> (a java.util.LinkedList)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at com.arjuna.ats.arjuna.coordinator.TransactionReaper.waitForCancellations(TransactionReaper.java:395)
- locked <0x00000000b6a3bd00> (a java.util.LinkedList)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.coordinator.ReaperWorkerThread.run(ReaperWorkerThread.java:74)


"Thread-9" daemon prio=10 tid=0x000000004c723800 nid=0x521f in Object.wait() [0x00000000404b1000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b6a3bd18> (a com.arjuna.ats.arjuna.coordinator.TransactionReaper)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.coordinator.ReaperThread.run(ReaperThread.java:104)
- locked <0x00000000b6a3bd18> (a com.arjuna.ats.arjuna.coordinator.TransactionReaper)


"Listener:4813" daemon prio=10 tid=0x000000004c3ec800 nid=0x521e runnable [0x00000000431ee000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b678aec8> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at com.arjuna.ats.internal.arjuna.recovery.Listener.run(Listener.java:118)


"AcceptorThread[ServerSocket[addr=/127.0.0.1,port=0,localport=4546]]" prio=10 tid=0x00002aaab0880800 nid=0x521c runnable [0x0000000041384000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b52574f8> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker.accept(SocketServerInvoker.java:1145)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker.access$200(SocketServerInvoker.java:69)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker$AcceptThread.run(SocketServerInvoker.java:1056)


"ServerSocketRefresh" daemon prio=10 tid=0x00002aaab0dc5800 nid=0x521b in Object.wait() [0x0000000041283000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b5263530> (a java.lang.Object)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker$ServerSocketRefresh.run(SocketServerInvoker.java:880)
- locked <0x00000000b5263530> (a java.lang.Object)


"HDScanner" prio=10 tid=0x00002aaab135d000 nid=0x521a runnable [0x00000000408d0000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (parking)
at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
- parking to wait for  <0x00000000b53eaf50> (a java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject)
at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:196)
at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2025)
at java.util.concurrent.DelayQueue.take(DelayQueue.java:164)
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:609)
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:602)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:947)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:907)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"AcceptorThread[ServerSocket[addr=/127.0.0.1,port=0,localport=3973]]" prio=10 tid=0x00002aaab0ffa800 nid=0x5219 runnable [0x00000000430ed000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b55436d0> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker.accept(SocketServerInvoker.java:1145)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker.access$200(SocketServerInvoker.java:69)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker$AcceptThread.run(SocketServerInvoker.java:1056)


"ServerSocketRefresh" daemon prio=10 tid=0x00002aaab0e9c800 nid=0x5218 in Object.wait() [0x0000000042fec000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b5543cd8> (a java.lang.Object)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker$ServerSocketRefresh.run(SocketServerInvoker.java:880)
- locked <0x00000000b5543cd8> (a java.lang.Object)


"secondaryServerSocketThread[0]" daemon prio=10 tid=0x00002aaab1315800 nid=0x5217 runnable [0x0000000042eeb000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b5599af0> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jboss.remoting.transport.bisocket.BisocketServerInvoker$SecondaryServerSocketThread$1.run(BisocketServerInvoker.java:1120)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at org.jboss.remoting.transport.bisocket.BisocketServerInvoker$SecondaryServerSocketThread.run(BisocketServerInvoker.java:1116)


"AcceptorThread[ServerSocket[addr=/127.0.0.1,port=0,localport=4557]]" prio=10 tid=0x00002aaab0609000 nid=0x5216 runnable [0x0000000042dea000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b5596c50> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker.accept(SocketServerInvoker.java:1145)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker.access$200(SocketServerInvoker.java:69)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker$AcceptThread.run(SocketServerInvoker.java:1056)


"ServerSocketRefresh" daemon prio=10 tid=0x00002aaacace1800 nid=0x5215 in Object.wait() [0x0000000042ce9000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000b5597998> (a java.lang.Object)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at org.jboss.remoting.transport.socket.SocketServerInvoker$ServerSocketRefresh.run(SocketServerInvoker.java:880)
- locked <0x00000000b5597998> (a java.lang.Object)


"JBoss System Threads(1)-2" daemon prio=10 tid=0x00002aaab0d6f000 nid=0x5088 runnable [0x0000000042be8000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000b2ad78e0> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jnp.server.Main$AcceptHandler.run(Main.java:597)
at org.jboss.util.threadpool.RunnableTaskWrapper.run(RunnableTaskWrapper.java:147)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"GC Daemon" daemon prio=10 tid=0x00002aaabc078800 nid=0x5087 in Object.wait() [0x0000000042ae7000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:100)
- locked <0x00000000ae80ba18> (a sun.misc.GC$LatencyLock)


"RMI Reaper" prio=10 tid=0x00002aaabc077800 nid=0x5086 in Object.wait() [0x00000000429e6000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
- waiting on <0x00000000ae800100> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:118)
- locked <0x00000000ae800100> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:134)
at sun.rmi.transport.ObjectTable$Reaper.run(ObjectTable.java:333)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"RMI TCP Accept-1198" daemon prio=10 tid=0x00002aaabc0ac000 nid=0x5085 runnable [0x00000000428e5000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000ae819d18> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$AcceptLoop.executeAcceptLoop(TCPTransport.java:369)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$AcceptLoop.run(TCPTransport.java:341)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"JBoss System Threads(1)-1" daemon prio=10 tid=0x000000004ca7d000 nid=0x5084 runnable [0x00000000427e4000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:408)
- locked <0x00000000ae808010> (a java.net.SocksSocketImpl)
at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:462)
at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:430)
at org.jboss.web.WebServer.run(WebServer.java:320)
at org.jboss.util.threadpool.RunnableTaskWrapper.run(RunnableTaskWrapper.java:147)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)


"Timer-Log4jService" daemon prio=10 tid=0x000000004e20f800 nid=0x5083 in Object.wait() [0x00000000403b0000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:509)
- locked <0x00000000ae81ab40> (a java.util.TaskQueue)
at java.util.TimerThread.run(Timer.java:462)


"AuthenticationCacheFlushThread" prio=10 tid=0x000000004c2f0800 nid=0x507f waiting on condition [0x00000000426e3000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping)
at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
at org.jboss.security.auth.AuthenticationCacheFlushThread.run(AuthenticationCacheFlushThread.java:83)


"Timer-0" daemon prio=10 tid=0x00002aaab02ee000 nid=0x507d in Object.wait() [0x0000000041f6d000]
   java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:509)
- locked <0x00000000ae829f68> (a java.util.TaskQueue)
at java.util.TimerThread.run(Timer.java:462)


"DestroyJavaVM" prio=10 tid=0x00002aaab0117800 nid=0x506b waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE


"Low Memory Detector" daemon prio=10 tid=0x00002aaab00af000 nid=0x507a runnable [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE


"C2 CompilerThread1" daemon prio=10 tid=0x00002aaab00ac800 nid=0x5079 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE


"C2 CompilerThread0" daemon prio=10 tid=0x00002aaab00a9800 nid=0x5078 waiting on condition [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE


"Signal Dispatcher" daemon prio=10 tid=0x00002aaab00a7000 nid=0x5077 runnable [0x0000000000000000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE


"Finalizer" daemon prio=10 tid=0x00002aaab007e800 nid=0x5076 runnable [0x0000000041c6a000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.lang.ref.Finalizer.invokeFinalizeMethod(Native Method)
at java.lang.ref.Finalizer.runFinalizer(Finalizer.java:83)
at java.lang.ref.Finalizer.access$100(Finalizer.java:14)
at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:160)


"Reference Handler" daemon prio=10 tid=0x00002aaab007c800 nid=0x5075 in Object.wait() [0x0000000041b69000]
   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
at java.lang.Object.wait(Native Method)
at java.lang.Object.wait(Object.java:485)
at java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:116)
- locked <0x00000000ae80b9f8> (a java.lang.ref.Reference$Lock)


"VM Thread" prio=10 tid=0x00002aaab0076000 nid=0x5074 runnable 


"GC task thread#0 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc0d000 nid=0x506c runnable 


"GC task thread#1 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc0f000 nid=0x506d runnable 


"GC task thread#2 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc11000 nid=0x506e runnable 


"GC task thread#3 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc12800 nid=0x506f runnable 


"GC task thread#4 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc14800 nid=0x5070 runnable 


"GC task thread#5 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc16800 nid=0x5071 runnable 


"GC task thread#6 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc18000 nid=0x5072 runnable 


"GC task thread#7 (ParallelGC)" prio=10 tid=0x000000004bc1a000 nid=0x5073 runnable 


"VM Periodic Task Thread" prio=10 tid=0x00002aaab00b9800 nid=0x507b waiting on condition 


JNI global references: 991


"
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/wabg147951/article/details/48273821

智能推荐

【Java篇】Docker怎么玩?_破烂码农的博客-程序员ITS301_javadocker使用方法

Docker实战笔记一、设置存储库官网安装地址:Install Docker Engine on CentOS | Docker Documentation安装yum-utils包(提供yum-config-manager实用程序)并设置稳定的存储库。$sudo yum install -yyum-utils$sudo yum-config-manager \--add-repo\https://download.docker.com/linux/cen...

netty系列之:netty中的Channel详解_flydean程序那些事的博客-程序员ITS301

Channel是连接ByteBuf和Event的桥梁,netty中的Channel提供了统一的API,通过这种统一的API,netty可以轻松的对接多种传输类型,如OIO,NIO等。今天本文将会介绍Channel的使用和Channel相关的一些概念。

开源软件漏洞安全风险分析_奇安信代码卫士的博客-程序员ITS301

聚焦源代码安全,网罗国内外最新资讯!作者:冯兆文、刘振慧 / 西北工业大学、中国航空工业发展研究中心一、引言2020年2月,国家信息安全漏洞共享平台(CNVD ) 发布了关于Apache..._1671465600

【C++ STL 容器】——优先队列_气派飞鹰的博客-程序员ITS301_c++ 优先队列容器

概念优先队列即priority_queue类,带优先权的队列,优先权高度元素优先出队。与普通队列相比,共同点都是对队头做删除操作,队尾做插入操作,但不一定遵循先进先出原则,priority_queue是一个基于某个几本序列进行构建的适配器,默认的序列容器是vector。常用函数构造函数priority_queue(const Pred&amp; pr = Pred(),const allocator_type&amp; al = allocator_type());创建元素类型为T的空优先队列,

锁定/解锁所有用户_JackWu的博客-程序员ITS301

REPORT  YUSRLOCK           MESSAGE-ID Z1           .TABLES: USR02.PARAMETERS: LOCK AS CHECKBOX, LISTLOCK AS CHECKBOX.DATA: UFLAGVAL TYPE I, LOCKSTRING(8) TYPE C.*-------------- Authorization check ---

JVM相关命令查看GC情况_查看gc命令_融极的博客-程序员ITS301

概述jstat命令格式jstat [options] vmid [interval] [count]参数说明options:选项,一般是-gcutil、-gc查询gc的情况;vmid:vm的进程号,可以使用jps 或者ps -ef|grep 项目名获取interval:间隔时间,单位默认为毫秒count:打印次数,如果缺省则打印无数次示例说明jstat -gcutil pid time获取pid:ps -ef|grep dmq[[email protected] 2022-02]#

随便推点

List方法 subList详解_洪文聊架构的博客-程序员ITS301

JDK中,List接口有一个实例方法List subList(int fromIndex, int toIndex),其作用是返回一个以fromIndex为起始索引(包含),以toIndex为终止索引(不包含)的子列表(List)。 List也可以取她的子List,方法是subList(int fromIndex, int toIndex),根据文档,subList包括fromIndex,

mysql 断开的管道_解决线上项目异常:断开的管道_Clover青子的博客-程序员ITS301

标签:项目上线运行一段时间后出现异常:org.apache.catalina.connector.ClientAbortException: java.io.IOException: 断开的管道at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.doFlush(OutputBuffer.java:321)at org.apache.catalina.conn...

NetBeans 模块开发--layer.xml文件介绍_IT成长营-小刀神的博客-程序员ITS301

        layer.xml 是netbeans开发富客户端应用程序非常重要的配置文件。 layer.xml定义了目录和文件组成netbeans运行时的配置信息和富客户端应用程序使用的信息。       下来看看layer.xml的自动生成,在上篇《NetBeans 模块开发简介》中,layer.xml的内容就是完全根据向导设置生成的,右键点击工程->netbeans 模块开发->Actio

使用DatagramSocket与DatagramPacket传输数据_双刃剑客的博客-程序员ITS301

转:http://blog.csdn.net/jediael_lu/article/details/12650153参考传智播客毕向东JAVA视频。注:DatagramSocket发送的每个包都需要指定地址,而Socket则是在首次创建时指定地址,以后所有数据的发送都通过此socket。A socket is an endpoint for communicat

CIO们究竟希望SaaS提供什么价值?_weixin_34194087的博客-程序员ITS301

编者按:我们听过太多的软件项目失败、软件项目的烂尾、软件项目的不满意,究其根本乃是软件的服务跟不上用户的需求。那么,如何让用户得到最有效的服务呢?我们能看到,SaaS服务是未来软件服务的主要模式,对SaaS所能提供给用户的价值的探讨,就显得意义重大。怎样的产品能满足用户需求?CIO们希望SaaS能提供什么价值?SaaS软件的未来又可能有什么样的巨大变化...

通俗编程——白话NIO之Channel_江湖人称小白哥的博客-程序员ITS301

Channel简介在标准的IO当中,都是基于字节流/字符流进行操作的,而在NIO中则是是基于Channel和Buffer进行操作,其中的Channel的虽然模拟了流的概念,实则大不相同。